top of page

Algemene  voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de website van Groepspraktijk Taboe Commanditaire Vennootschap. De algemene voorwaarden of eventueel bijkomende voorwaarden van de cliënt worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Artikel 2 : Huisregels

Deze algemene voorwaarden dienen samen gelezen te worden met de Huisregels van Groepspraktijk Taboe, dewelke op de website vermeld staan. De algemene voorwaarden en de Huisregels vormen één geheel.

Artikel 3: Informatie, levering en uitvoering van diensten

De informatie op de website omschrijft het beleid, waarden, normen en de diensten die geleverd worden door Groepspraktijk Taboe. De diensten worden uitgevoerd in een vestiging van de Groepspraktijk Taboe, tenzij anders overeen gekomen met cliënt, en geleverd in persoon, telefonisch en/of via elektronische weg zonder uitsluiting van enige andere mogelijke manier.

Artikel 4: Betaling en facturatie

De door Groepspraktijk Taboe geleverde diensten worden, afhankelijk van het voorliggende geval, betaald op voorhand of nà levering aan de Cliënt. Indien betaling gebeurt op basis van een factuur is deze betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen.
Bij niet-betaling zijn de gebruikelijke wettelijke intrestvoeten van toepassing evenals een kost van 125,00 euro per dossier.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht & annulatie

De Cliënt heeft geen herroepingsrecht op de bestelde of geleverde diensten, behoudens schriftelijk akkoord van de Taboe Groepspraktijk. Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur op voorhand, nadien zijn ze volledig betaalbaar.

 

Artikel 6: Privacy en persoonsgegevens

Groepspraktijk Taboe respecteert zowel de privacy van haar cliënteel als de opslag, verwerking en beheer van persoonsgegevens conform de nationale wetgeving, Europese Richtlijn en alle mogelijke bepalingen terzake.
Meer informatie hierover is te vinden op de website onder de hoofding Privacy.

 

Artikel 7: Garantie 

De Diensten worden geleverd in het kader van een middelenverbintenis, wat betekent dat alles in het werk wordt gesteld om de diensten zo goed mogelijk te leveren en als een goed huisvader te zorgen voor de kwaliteit van de geleverde diensten.
Taboe Groepspraktijk exonereert zich van enig mogelijk resultaat.

 

Artikel 8: Aantasting geldigheid & niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht & geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.
Bij mogelijke geschillen en/of betwistingen opteren Partijen in eerste instantie voor een oplossing via een erkend bemiddelaar. 
Indien bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.

 

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: Taboe Groepspraktijk Commanditaire Vennootschap
Ondernemingsnummer: 0766.284.954
Maatschappelijke zetel: Karel Rogierstraat 18 bus 201 te 2000 Antwerpen, België
RIZIV-nummer zaakvoerder: 60632819801/1

bottom of page